Compte general 2017

Els comptes anuals tenen caràcter unitari i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost de l’entitat. Comprenen el balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria.

La Llei estableix quina ha de ser aquesta informació i com s’ha d’elaborar. En concret, la informació que han d’elaborar en finalitzar l’any és el denominat Compte general, que es troba regulat en els articles 208, 209, 210 i 211 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals i en les Instruccions de comptabilitat Local.

  • Exercici 2019 (pendent d'aprovació)
  • Exercici 2018
  • Exercici 2017
  • Exercici 2016
  • Exercici 2015
  • Exercici 2014
  • Exercici 2013
Darrera actualització: 10.12.2020 | 13:24