Sol·licitud subvencions entitats

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/des durant el període 01/01/2023 a 31/12/2023.

Poden sol·licitar ajuts aquelles entitats registrades al Registre Municipal d’Entitats que promouen activitats d’interès general al municipi i que coincideixin amb els objectius i criteris generals que marca aquest document.
Els beneficiaris s’han de trobar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals, així com a de les seves obligacions amb la Seguretat Social i no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de subvencions.
La presentació de la declaració responsable substitueix la presentació de certificacions del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Presentació de sol·licituds: Del  08/06/2023 al 07/07/2023 inclòs.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les entitats de Sant Fost inscrites en el Registre Municipal d'Entitats

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 08.06.2023 | 11:56

Documents