S'està actualitzant el Registre Municipal d'Entitats de Sant Fost

Dijous, 20 de de febrer de 2014 a les 00:00
En compliment del Reglament Orgànic Municipal (ROM), s’està actualitzant el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, per la qual cosa, les entitats hauran de facilitar la documentació que manca al registre.

Segons marquen els articles 76, 77 i 78 d’aquest Reglament, la documentació necessària per tal que les entitats puguin ser inscrites és:

a) Acta fundacional i Estatuts registrats, amb el número de registre
b) Domicili social
c) Relació dels integrants dels òrgans de govern (junta)
d) Número de socis
e) Pressupost i programa d’activitats de l’exercici en curs.

Estar inscrit al registre dóna dret a:

1. Rebre els ajuts econòmics que s’escaiguin, d’acord amb les convocatòries anuals per a l’atorgament de subvencions i a utilitzar els locals i mitjans municipals i els que es destinin a les activitats que els són pròpies.
2. Rebre informació dels afers, activitats i iniciatives municipals del seu interès.
3. Participar en els Consells i altres òrgans que permetin la participació ciutadana, en els termes regulats en aquest Reglament.
4. Rebre les convocatòries de les sessions del Ple de l’Ajuntament i còpia de l’Acta de les mateixes.


Aquesta documentació s’ha de presentar abans del 31 de març de 2014 per tal de poder gaudir dels drets que es relacionen a dalt.
Darrera actualització: 20.11.2020 | 10:31