Comptes anuals

Els comptes anuals tenen caràcter unitari i mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del pressupost de l’entitat. Comprenen el balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria.

La Llei estableix quina ha de ser aquesta informació i com s’ha d’elaborar. En concret, la informació que han d’elaborar en finalitzar l’any és el denominat Compte general, que es troba regulat en els articles 208, 209, 210 i 211 del Text Refós de la Llei d’Hisendes locals i en les Instruccions de comptabilitat Local.

Podeu trobar la informació dels diferents exercicis a la pàgina web de la Sindicatura de Comptes.

Darrera actualització: 4.12.2020 | 12:08
Darrera actualització: 4.12.2020 | 12:08