La Junta de Govern Local

Descripció


La Junta de Govern Local, tindrà assignades les següents competències i atribucions:

a) L’assistència permanent a l’Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les competències que aquesta Alcaldia delega de forma expressa en aquest acte i que seguidament es detallen:

  • Autoritzacions i Disposicions de despesa dins del límit de la competència de l’Alcaldessa.
  • Contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost.
  • Adquisició de bens i drets i alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost.
  • Reconeixement d’obligacions i aprovació de factures i certificacions d’obres.
  • L’atorgament de llicències que no siguin competència del Ple, així com aquelles atribucions que expressament li assignin les lleis.

c) Tots els assumptes que expressament li delegui el Ple de l’Ajuntament

Lloc i data de sessions


Les sessions ordinàries es duen a terme a l'Ajuntament tots els dimarts a les 19.00h exceptuant: els del mes d’agost 

Composició


Nom Càrrec Grup
Montserrat Sanmartí i Pratginestós Presidenta IUSF
Juan Francisco Fernández Álvarez 1r Tinent d'Alcaldia IUSF
Marc Rico Pellín 2n Tinent d'Alcaldia IUSF
Raúl Angulo Domínguez 3r Tinent d'Alcaldia IUSF
Iván López Oñate 4t Tinent d'Alcaldia IUSF

Darrera actualització: 7.07.2023 | 13:35
Darrera actualització: 7.07.2023 | 13:35