Concurs de mèrits Treballador/a Social

Dimecres, 16 de juny de 2021

Règim jurídic: laboral
Grup de classificació: Grup A2
Les retribucions mensuals del lloc de treball seran: sou base A2, complement de destinació
nivell 20, complement específic 32 equivalent aquest complement específic a 997,44 euros
bruts mensuals.

Presentació de sol·licituds fins el 28 de juny de 2021 (inclòs)

Darrera actualització: 15.09.2021 | 14:03