Exercici 2022

Es tracta d’un informe econòmic financer adjunt a l’expedient d’aprovació del pressupost anual

La publicació de l’informe d’Intervenció referit a la capacitat de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és a dir, en termes de capacitat o necessitat de finançament, la regla de la despesa i el límit d’endeutament, segons la normativa vigent: Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques (LOEPSF).

Informe d'intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del pressupost 2022

Darrera actualització: 17.10.2023 | 11:48