La Junta de Govern Local

Descripció

La Junta de Govern Local, tindrà assignades les següents competències i atribucions:

a) L’assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les competències que aquesta Alcaldia delega de forma expressa en aquest acte i que seguidament es detallen:

  • Autoritzacions i Disposicions de despesa dins del límit de la competència de l’Alcalde.
  • Contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost.
  • Adquisició de bens i drets i alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost.
  • Reconeixement d’obligacions i aprovació de factures i certificacions d’obres.
  • L’atorgament de llicències que no siguin competència del Ple, així com aquelles atribucions que expressament li assignin les lleis.

c) Tots els assumptes que expressament li delegui el Ple de l’Ajuntament

Lloc i data de sessions

Les sessions ordinàries es duen a terme a l'Ajuntament tots els dimarts de l’any exceptuant: els del mes d’agost (declarat inhàbil per acord de ple del 10 de juliol de 2019)

Composició

Nom Càrrec Grup
Carles Miquel Ruzafa President ERC-JxSF-AM
Maria José Sánchez Ortega 2n Tinent d'Alcaldia no adscrit
Patricia Orta Biel Vocal ERC-JxSF
Fco.Javier Rebollo Vázquez Vocal ERC-JxSF
Xavier Conesa Serrat Vocal ERC-JxSF

Darrera actualització: 24.02.2021 | 08:55
Darrera actualització: 24.02.2021 | 08:55