Ple Extraordinari del 4 de gener de 2023

Del 3 de gener de 2023 al 2 de gener de 2033 de 00:00 a 00:00

ORDRE DEL DIA

1. Legalització Préstec d’1,7 milions d’euros subscrit amb FCC Aqualia

Vista la petició de celebració de Ple Extraordinari formulada pel Grup Municipal Esquerra - Junts per Sant Fost en data 12 de desembre de 2022 i a l'empara del que disposa l'article 26.2 del Reglament Orgànic Municipal que preveu la procedència de la convocatòria a sol·licitud d'una quarta part dels regidors/es de la Corporació, 

Us convoco a la sessió de Ple extraordinari d'aquest ajuntament en les condicions anotades més amunt,  per tal que comparegui a la sessió indicada o, en cas de no poder-hi assistir ho justifiqui amb la deguda antelació davant de l'Alcaldia-Presidència. 

Darrera actualització: 22.05.2023 | 13:23