Ple Ordinari de l'11 de febrer de 2020

Del 11 de febrer de 2020 al 13 d'octubre de 2030

Ordre del dia:

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- RESOLUCIONS ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE EXECUCIÓ PRESSUPOST 4T TRIMESTRE 2019
5.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT I PMP 4T TRIMESTRE 2019
6.- TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE CAN CANYELLES
7.- NOMENAMENTS REPRESENTANTS MUNICIPALS A ORGANISMES
8.- BASES REGULADORES AJUTS SOCIALS PAGAMENT IBI
9.- ASSENTIMENT DEMANDA RECURS CONTENCIÓS 7/19
10.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
11.- MOCIONS D'URGÈNCIA
12.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 23.09.2022 | 11:24