Ple Ordinari del 7 de maig de 2020

Del 7 de maig de 2020 al 15 de juliol de 2030

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
3.- RESOLUCIONS ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2019
5.- DONAR COMPTE PLA PRESSUPOSTARI MITJÀ TERMINI 2021-2023
6.- DONAR COMPTE EXECUCIÓ TRIMESTRAL 1R TRIM. 2020 ENVIAT AL MINHAP
7.- DONAR COMPTE 1ER. TRIM. 2020 PMP I MOROSITAT
8.- MODIFICACIÓ DE CRÈDTI EXTRAORDINARI 5/2020 FINANÇAT AMB BAIXES D'ALTRES APLICACIONS
9.- EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS D'EXERCICIS ANTERIORS IMPUTABLES AL PRESSUPOST PRORROGAT 2020
10.- OPERACIÓ ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI QUE GRAVA L'ATENEU MUNICIPAL
11.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS
12.- MOCIONS D'URGÈNCIA
13.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 09.02.2021 | 18:59