Com accedir a la Policia Local

La forma habitual d'accés al cos de la Policia Local és per oposició; és a dir, l'aspirant ha de superar diverses proves escrites i d'aptitud física d'acord a les bases de la convocatòria per convertir-se en funcionari públic.

L'última fase del procés de selecció és un període de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Encara que els requisits i proves previstes que s'exigiran en una convocatòria poden variar, com a norma general s'ajusten a les que s'indiquen a continuació. Les convocatòries es publiquen a la Seu Electrònica i als diaris oficials

REQUISITS

Els requisits mínims per accedir a les proves selectives són:

  • Tenir la ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
  • Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior.
  • Haver complert 18 anys i no passar dels 30 a data de termini de presentació d'instàncies.
  • No haver estat condemnat per cap delicte.
  • No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat o suspès, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
  • No patir malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
  • Tenir una alçada mínima 1,60 m les dones i d'1,70 m els homes.
  • Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
  • Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
  • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i, si s'escau, del reglament del cos de la Policia Local.
Darrera actualització: 5.10.2021 | 13:03