Pla Local de Seguretat

El sistema de seguretat pública de Catalunya es fonamenta en els principis de cooperació, col·laboració, lleialtat institucional i auxili mutu entre les autoritats, les administracions i els serveis públics amb responsabilitats en l'àmbit de la seguretat, alhora que preveu també els òrgans de coordinació i de participació ciutadana corresponents, la manifestació més elevada dels quals la constitueix el Consell de Seguretat de Catalunya.

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya estableix la planificació com la manera adequada i eficient d’organitzar la resposta pública a les necessitats i els reptes de l’àmbit de la seguretat. Així, estableix la necessitat d’elaborar un pla general de seguretat de Catalunya “que ha d'integrar les previsions generals de riscs, actuacions i mitjans, inclosos els de seguretat privada, en matèria de seguretat ciutadana, emergències, seguretat viària i altres que afectin la convivència ciutadana i la seguretat de les persones i els béns a Catalunya” (art. 15.1). Aquest pla ha d’establir els grans paràmetres que han de presidir les polítiques i les actuacions de seguretat a Catalunya i ha d’estar complementat per altres plans que poden ser sectorials, que poden tenir un abast territorial diferent i, molt especialment, pels plans locals de seguretat.

La finalitat del Pla local de seguretat de sant Fost de Campsentelles és ordenar els objectius estratègics i les actuacions de l’Ajuntament en matèria de seguretat pública, especialment les de la policia. El Pla Local de seguretat cerca, també, la participació i col·laboració entre les administracions que tenen competències en la matèria.

Per aconseguir l’objectiu global del Pla, es defineix un programa de treball que es durà a terme amb la participació de la ciutadania i la cooperació de tots els operadors municipals, no només aquells que tenen una responsabilitat directa en matèria de seguretat. Es necessita un diàleg permanent que permeti conèixer millor les percepcions i opinions de la ciutadana. Amb un bon coneixement de les demandes dels ciutadans i amb la integració de l’esforç dels operadors municipals, Sant Fost de Campsentelles esdevindrà un municipi encara més segur.

Pla local de seguretat

Acta d'aprovació PLS

 

 

Darrera actualització: 21.09.2021 | 09:30