Comunicació prèvia per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques

Preguntes freqüents temes plaques fotovoltaiques:

• Quin tipus de llicència és, segons normativa recent seria una comunicació prèvia?

Si, és Comunicació Prèvia, però ho tramitem com a llicència d'obra menor. Es recomana no iniciar les obres fins a obtenir la corresponent aprovació per la Junta de Govern Local.

• Quina documentació es requereix presentar: memòria i proforma, o cal alguna cosa més?

La documentació requerida es pot trobar a la instància de Comunicació Prèvia a adjuntar

• Si és possible presentar-ho telemàticament i nosaltres en representació del propietari de l'habitatge. Si és possible en representació, ¿amb una autorització signada valdria?

Si. Ho podeu presentar telemàticament mitjançant instància genèrica, adjuntant la instància de Comunicació Prèvia

• Si hi ha algun tipus de bonificació en ICIO per aquest tipus d'instal·lacions d'aprofitament solar elèctric, o en l'IBI.

Si, la TAXA del 1,25% està exempta i l’ICIO del 4% està bonificat al 50% sobre el pressupost de les obres sense IVA. Després és pot tramitar a l’OALGT de la Diputació de Barcelona, la bonificació de l’IBI del 50% durant 2 anys.

• Si les taxes i ICIO es paguen abans o després de la sol·licitud. Si és abans, com vam sol·licitar l'autoliquidació?

Un cop tramitada, podreu passar-la a recollir per l’ajuntament demanant cita prèvia i liquidar els imports.

• Les plaques per escalfar l’aigua es poden acollir a algun tipus de bonificació?

No està previst cap tipus de bonificació per a aquesta instal·lació.


Bonificació IBI

Un cop liquidat l'import generat de la llicència d'obres i acabada la instal·lació, es podrà demanar la bonificació del Impost sobre Béns Immobles per dos anys tal i com s'extreu de l'OF  Podrà gaudir del 50% de la quota integra del IBI i per un període de 2 anys.

Per tal de tramitar-ho, l’informem que l’interessat, es a dir el titular del rebut o un representant/autoritzat correctament acreditat, ha de presentar registre d’entrada a l’OALGT (Diputació de Barcelona) de la sol·licitud corresponent, adjuntant la documentació requerida a l’ordenança municipal núm. 1 de l’Impost de Béns Immobles del municipi de Sant Fost de Campsentelles.

Aquesta sol·licitud l’ha de presentar a través de la pàgina web a orgt.cat/registre o sol·licitant cita prèvia al PIG de Sant Fost de Campsentelles orgt.cat/cites.

Quin cost té:

Els tributs corresponents són: la Taxa del 1,25% sobre el pressupost de la instal·lació i l'Impost del 4% sobre el pressupost, actualment bonificat el 50%.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 14.02.2024 | 12:08