El Ple Municipal

Descripció


El ple municipal és el màxim òrgan de poder de l'Ajuntament. El ple municipal de Sant Fost de Campsentelles està format per l'alcalde, tots els regidors i el secretari. Les sessions dels plens municipals són totalment públiques: qualsevol ciutadà que ho desitgi, pot assistir-hi i així conèixer de primera mà el seu funcionament i les decisions preses.

Lloc i data de les sessions


El Ple de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat bimensual, en els mesos de febrer, abril, juny, juliol, octubre i desembre, el segon dimarts de cada mes, excepte el mes d'agost que no hi ha sessió ordinària i passa a ser al mes de juliol.

Les sessions del Ple seran públiques. De manera excepcional i motivada, el Ple, per majoria simple, podrà acordar la celebració del debat a porta tancada d’un assumpte o de tota la sessió, quan pugui resultar afectat el dret fonamental a l’honor o la intimitat de les persones.

Competències


Competències del ple atribuïdes per l’article 22 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local:

1. El Ple, integrat per tots els regidors, es presidit per l’Alcalde.

2. Corresponen, en qualsevol cas, al Ple les següents atribucions:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de Municipis i de les Entitats a que es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del Municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles Entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
c) L’aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió previstos a la legislació urbanística.
d) L’aprovació del Reglament orgànic i de les Ordenances.
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes.
f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres Entitats locals i altres Administracions públiques.
i) L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementaries dels funcionaris i el número i règim del personal eventual, tot ell en els termes del títol VII d’aquesta Llei, així como la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, llevat del disposat a l’article 99, número 4, d’aquesta Llei, i la ratificació de l’acomiadament del personal laboral.
j) L’exercici de les accions administratives i judicials.
k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) La alienació del patrimoni.
ll) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
m) Les altres que expressament li confereixin les Lleis.

3. Pertany, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde, que es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
 

Composició


Podeu consultar la composició del Ple des de l'apartat del Consistori

Darrera actualització: 15.09.2022 | 12:31
Darrera actualització: 15.09.2022 | 12:31